Digestát (vyhnitý biokal) získaný z bioplynového zariadenia zo spracovania gastroodpadu sa zmiešal s úpraveným biouhlím a HUMACom v tesne uzavretých uzatvárateľných sudoch s objemom 50 l a zmes sa inkubovala pri izbovej teplote šesť týždňov. Pripravené varianty sa využili na úpravu pôdy v nádobovom pokuse s kukuricou (Zea mays L.), ktorá sa pestovala 12 týždňov. Na konci experimentu bola nadzemná biomasa zozbieraná na úrovni povrchu pôdy, vysušená do konštantnej hmotnosti pri 60 °C a zvážená na laboratórnych váhach. Z každého kvetináča sa sondou odobrala vzorka pôdy (100 g) na ďalšie analýzy. Po zbere úrody po 12 týždňoch a odobratí vzoriek sa tie isté kvetináče použili na pestovanie kukurice ďalších 12 týždňov za podmienok opísaných vyššie, s výnimkou toho, že všetky varianty sa hnojili neupraveným digestátom v dávke 70 ml.

Na základe získaných výsledkov overili hypotézu, že digestát obohatený o HUMAC zlepší krátkodobú transformáciu živín (uhlík, fosfor, dusík) v upravenej pôde. Aplikácia digestátu obohateného o HUMAC viedla k najmenej zníženej aktivite aeróbnych mikróbov v pôde a viedla k najvyššej úrode suchej nadzemnej kukuričnej biomasy. Ďalej potvrdili hypotézu, že digestát obohatený o biouhlie (resp. biouhlie + HUMAC) mal priaznivý vplyv na celkový obsah uhlíka, pomer C:N, krátkodobú respiračnú aktivitu a nitrifikáciu. Dlhodobú mineralizáciu dusíka však najviac posilnil prídavok digestátu + HUMAC, ako ukazuje aminokyselinami indukované dýchanie a hodnoty aktivity ureázy. Potvrdila sa hypotéza o krátkodobom pozitívnom vplyve digestátu + biouhlia (prípadne + HUMAC) na katabolizmus rastlín.

Holatko, J. et al. (2022) ‘Deciphering the Effectiveness of Humic Substances and Biochar Modified Digestates on Soil Quality and Plant Biomass Accumulation’, Agronomy, 12(7), p. 1587. doi: 10.3390/agronomy12071587.