Význam zdravia pôdy a potravín

Krajina a pôda sú nevyhnutné pre život na Zemi. Dodávajú nám potraviny, ktoré pestujeme a jeme, ako aj ďalší tovar, ako sú krmivá, textil alebo drevo.
Pôda tiež poskytuje celý rad ekosystémových služieb, ktoré sú dôležité pre čistú vodu, podporu biodiverzity alebo pre kolobeh živín a reguláciu klímy.
Pôda je vysoko dynamický a krehký systém – a je to obmedzený zdroj. Vytvorenie 1 cm pôdy môže trvať až 1000 rokov.

Pôda čelí tlaku rastúcej populácie, ktorá si vyžaduje viac pôdy na výrobu, osídlenie a priemysel. Je tiež silne ovplyvnená klimatickými zmenami, eróziou a stúpaním hladiny morí. Približne 33 % našej pevninskej pôdy je znehodnotených a v EÚ erózia postihuje 25 % poľnohospodárskej pôdy.

„Starostlivosť o pôdu je starostlivosť o život“ je názov misie, ktorú navrhla Rada pre zdravie pôdy a potravín. Cieľom misie je „zabezpečiť, aby 75 % pôd bolo zdravých do roku 2030 a bolo schopných poskytovať základné ekosystémové služby“, ako je poskytovanie potravín a inej biomasy, podpora biodiverzity, skladovanie a regulácia toku vody alebo zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy. Cieľ zodpovedá 100 % zvýšeniu zdravej pôdy v porovnaní so súčasnou základnou úrovňou.

Táto priebežná správa stanovuje víziu a plán na dosiahnutie tejto ambície prostredníctvom kombinácie výskumu a inovácií, školenia a poradenstva, ako aj demonštrácie osvedčených postupov pre manažment pôdy pomocou „živých laboratórií“ a „majákov“. Aby bola misia úspešná, zlepší aj monitorovanie zdravia pôdy a tlakov, ktoré na ne pôsobia, zmobilizuje investície a podporí zmeny v politikách. Misia bude spoločným úsilím zainteresovaných strán, výskumníkov, tvorcov politík a občanov, ktoré privedie Európu na cestu k trvalo udržateľnému hospodáreniu s pôdou a pôdou ako súčasť širšej ekologickej spoločenskej transformácie.

Viac informácií o tejto misii nájdete na oficiálnej webovej stránke Európskej komisie